Odchovy

Mario v. Starkenburg - Blick
Mario vom Starkenburg - Blick

"C" Kanepro


* 27. 12. 2007
3 psi + 4 feny

více zde
Angie Akela Bohemia
Angie Akela Bohemia

Excel Shreidon
Excel Shreidon

"B" Kanepro


* 17. 1. 2007
4 psi + 2 feny

více zde
Angie Akela Bohemia
Angie Akela Bohemia

Kirr Hartis Bohemia
Kirr Hartis Bohemia

"A" Kanepro


* 10. 8. 2005
2 psi + 3 feny

více zde
Angie Akela Bohemia
Angie Akela Bohemia